Zasady Udostępniania Dokumentacji Medycznej

 1. Ksero dokumentacji medycznej wydawane jest pacjentowi po złożeniu wniosku. 
 2. Wzór wniosku znajduje się w rejestracji oraz w postaci pliku PDF do pobrania ze strony internetowej. 
 3. Dokumentacja medyczna udostępniania jest w następujących formach: 
  • do wglądu przy obecności upoważnionego pracownika, termin należy ustalić w dniu złożenia wniosku,
  • poprzez sporządzenie kopii, termin odbioru należy ustalić przy składaniu wniosku
    i dokonaniu opłaty.

 4. Za sporządzenie kopii pobierana jest opłata: 

 5. Odbiór dokumentacji medycznej potwierdzony jest podpisem przez pacjenta. 
 6. Osoby uprawnione do otrzymania dokumentacji: 

  • pacjent, którego dokumentacja dotyczy po okazaniu dowodu tożsamości (dowód osobisty, paszport),
  • upoważnione przez pacjenta w dokumentacji medycznej po okazaniem dokumentu tożsamości (dowód osobisty paszport),
  • upoważnione przez pacjenta na podstawie pełnomocnictwa z podpisem notarialnie poświadczonym,
  • przedstawiciel ustawowy pacjenta za okazaniem stosownego dokumentu (rodzice do ukończenia przez dziecko 18 lat),
  • opiekun ustanowiony decyzją sądu za okazaniem stosownego dokumentu,
  • po śmierci pacjenta dostęp do dokumentacji medycznej ma osoba upoważniona przez pacjenta za życia.

Stosownie do zapisów art. 28 pkt. 3 ustawy z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta
i Rzeczniku Praw Pacjenta dokumentacja medyczna jest udostępniana poprzez wydanie oryginału za pokwitowaniem odbioru i zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu, jeżeli uprawniony organ zażąda udostępnienia oryginałów tej dokumentacji.

DO POBRANIA:
Wniosek o kserokopię dokumentacji medycznej pobierz